Stichting Het Moedernetwerk zet zich in voor gezinnen in Amsterdam Nieuw-West

Voor organisaties

Het Moedernetwerk is een lotgenotencontactgroep die zich sinds 2007 richt op support en hulp aan kwetsbare gezinnen met kind(eren) met een beperking in Amsterdam Nieuw-West. Onze kerngroep bestaat uit circa tien vrouwen met grotendeels een niet-westerse achtergrond en de meesten zijn zelf ook moeder van één of meer kinderen met een beperking. We hebben veel (ervarings)kennis die wij met anderen willen delen. Gezamenlijk vormen wij een vangnet voor elkaar en voor andere moeders en opvoeders die tegen problemen aanlopen bij het vinden en bieden van de beste zorg voor hun kind(eren).

Dilemma's

De moeders en gezinnen waarop wij ons richten raken geregeld de weg kwijt in het Nederlandse zorgstelsel. Daarnaast kampen de moeders met hun eigen problematiek en dilemma’s. Ze leven vaak geïsoleerd in hun gemeenschap en worden keer op keer geconfronteerd met wat hun kind niet kan. Moeders ervaren hun situatie vaak als chaotisch, moeilijk en stressvol. Het Moedernetwerk biedt hen kennis en houvast door hen op te nemen in een sociaal, informatief en activerend netwerk.

Informele cultuur

Dankzijn onze laagdrempelige, informele cultuur bereiken we gezinnen waar reguliere hulpverleners moeilijk toegang toe hebben. Vervolgens zorgen we voor verbinding tussen de moeders/gezinnen en professionele zorgaanbieders, zodat er passende hulp kan komen. Veel reguliere zorg- en welzijnsinstellingen vinden de samenwerking met ons netwerk van grote meerwaarde, want samen met ons lukt het om contact te maken en aansluiting te vinden bij moeilijk bereikbare groepen in de Nederlandse samenleving.